STAR เปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์ สิทธิ โซลูชั่น หรือ SSS

“สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค” เปลี่ยนชื่อเป็น “สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น” และชื่อเทรดจาก STAR เป็น SSS

นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (SSS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งจัดประชุมซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท จากเดิมบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)” และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1 ชื่อบริษัท บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Star Sitthi Solution Public Company Limited” และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1., 2. และข้อ 47. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัทฯ ดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “STAR” เป็น “SSS” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ วันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย