สรุปขั้นตอนแลกหุ้น “SCB” เป็น “SCBX” รีบทำก่อนเสียสิทธิ์ หมดเขต 18 เม.ย. นี้

สรุปขั้นตอนแลกหุ้น โอกาสสุดท้ายของคน “ถือหุ้น SCB” ต้องรีบตัดสินใจ จะ “แลกหุ้น” จาก “SCB” ไป “SCBX” ต้องทำภายใน 18 เม.ย. 65 เท่านั้น

มาถึงโค้งสุดท้าย สำหรับ “ผู้ถือหุ้น SCB” ที่กำลังลังเลว่าจะ แลกหุ้น “SCB” ไป “SCBX” ดีหรือไม่ จะต้องรีบตัดสินใจ เนื่องจากการแลกหุ้นจะสามารถทำได้แค่ภายในวันที่ 18 เม.ย. 65 เท่านั้น

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ตอบรับเพื่อแลกหุ้นไปยัง SCBX “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จะพาไปทำดูขั้นตอนการแลกหุ้นในกรณีต่างๆ รวมถึงข้อดีและข้อเสียในการแลกหุ้น “SCB” ไป “SCBX” เพื่อช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น

ขั้นตอนแลกหุ้น “SCB” ไป “SCBX” กรณีต่างๆ
ระยะเวลารับซื้อหุ้นทำได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 2 มี.ค. 65 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2565 (เฉพาะวันทำการ) หรือระยะเวลาทำการของแต่ละช่องทางรับยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ รวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายเวลารับซื้อได้อีก

กรณีที่ 1 : ผู้ถือหุ้นมีใบหุ้น (scrip)

สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล) หรือ Investment Center (สำหรับลูกค้า SCB Wealth) หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents) ได้แก่ SCBS, KKPS และ BLS (สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลและนิติบุคคล) ข้างต้น

หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อน 18 เม.ย. 65 (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

กรณีที่ 2 : ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีใบหุ้น (scripless)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีใบหุ้น เช่น มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

กรณีที่ 3 : ฝากหุ้นไว้กับบัญชี 600

กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ติดต่อได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)

หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันที่ 18 เม.ย. 65 (วันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์

กรณีที่ 4 : NVDR

สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Agents)

หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นยื่นแบบตอบรับ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันที่ 18 เม.ย. 65 (วันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

รายชื่อตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ที่รับซื้อหุ้น SCB
1. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)
2. บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)
3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS)
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (ASP)

 

ข้อดี ในการแลกหุ้น SCB ไป SCBX
2.1) หุ้นของ SCBX มีสภาพคล่อง ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในขณะที่หุ้นของธนาคารฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของธุรกิจที่โอนย้ายไปยัง SCBX และธุรกิจใหม่ในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสูง

2.3) สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (บุคคลธรมดา) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากกำไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital Gain Tax) สำหรับหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะไม่มีค่าใช้จ่ายด้านภาษีสำหรับการขายหุ้นดังกล่าว เนื่องจากราคาแลกหุ้นเป็นราคาเดียวกับมูลค่าต้นทุนหุ้นธนาคารฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ข้อด้อย หากไม่แลกหุ้น SCB ไป SCBX
3.1) หุ้นของ SCB ขาดสภาพคล่องเนื่องจากหุ้นของธนาคารจะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2) ขาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจที่โอนย้ายไปยัง SCBX และธุรกิจใหม่ในอนาคต

3.3) ไม่ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (บุคคลธรมดา) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

3.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไป

3.5) ได้รับข้อมูลข่าวสารของ SCB ลดลงเนื่องจากหุ้นของธนาคารฯ จะถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์

ไทม์ไลน์การแลกหุ้น

——————————————————–

อ้างอิง: ธนาคารไทยพาณิชย์, SCB

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business